Giá trị cốt lõi

Dũng cảm

Cầu thị

Yêu thương

Tôn trọng

Trách nhiệm

Trung thực

Nỗ lực

Hợp tác